• Nguyễn Văn Liêm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Phòng
  • Điện thoại:
   0909715798
  • Email:
   nguyenvliemct@gmail.com
 • Phạm Thị Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nghiệp Vụ Mầm non
  • Điện thoại:
   0925555354
  • Email:
   nvmamnon.ct@soctrang.edu.vn
 • Lâm Văn Quân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nghiệp vụ Tiểu học
  • Điện thoại:
   0988290826
  • Email:
   nvtieuhoc.ct@soctrang.edu.vn
 • Nguyễn Văn Chữ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nghiệp vụ THCS
  • Điện thoại:
   0989681416
  • Email:
   nvthcs.ct@soctrang.edu.vn
 • Nguyễn Văn Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nghiệp vụ PCGD
  • Điện thoại:
   0987402251
  • Email:
   pcgd.ct@soctrang.edu.vn
 • Đinh Thị Hồng Thi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ chức cán bộ
  • Điện thoại:
   0942740462
  • Email:
   dinhthihongthi.ct@soctrang.edu.vn
 • Lâm Phúc Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổng hợp - Thống kê
  • Điện thoại:
   0979807121
  • Email:
   lamphucthuan.ct@soctrang.edu.vn
 • Trần Văn Tỵ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   0918255677
  • Email:
   tranvanty.ct@soctrang.edu.vn
 • Nguyễn Ngọc Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thi đua khen thưởng
  • Điện thoại:
   0987911066
  • Email:
   nguyenlinhchauthanh@gmail.com
Monday, 21/06/2021 - 13:20|
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục