Chủ đề năm học 2018-2019: "Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục"
Monday, 26/08/2019 - 03:36|
Chủ đề năm học 2018-2019: "Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục"
 • Đinh Thị Hồng Thi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ chức cán bộ
  • Điện thoại:
   0942740462
  • Email:
   dinhthihongthi.ct@soctrang.edu.vn
 • Lâm Phúc Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổng hợp - Thống kê
  • Điện thoại:
   0979807121
  • Email:
   lamphucthuan.ct@soctrang.edu.vn
 • Trần Văn Tỵ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   0918255677
  • Email:
   tranvanty.ct@soctrang.edu.vn
 • Nguyễn Ngọc Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thi đua khen thưởng
  • Điện thoại:
   0987911066
  • Email:
   nguyenlinhchauthanh@gmail.com