Chủ đề năm học 2019-2020 "Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo"
Thứ bảy, 06/06/2020 - 11:48|
Chủ đề năm học 2019-2020 "Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo"
 • Đinh Thị Hồng Thi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ chức cán bộ
  • Điện thoại:
   0942740462
  • Email:
   dinhthihongthi.ct@soctrang.edu.vn
 • Lâm Phúc Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổng hợp - Thống kê
  • Điện thoại:
   0979807121
  • Email:
   lamphucthuan.ct@soctrang.edu.vn
 • Trần Văn Tỵ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   0918255677
  • Email:
   tranvanty.ct@soctrang.edu.vn
 • Nguyễn Ngọc Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thi đua khen thưởng
  • Điện thoại:
   0987911066
  • Email:
   nguyenlinhchauthanh@gmail.com