Chủ đề năm học 2018-2019: "Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục"
Monday, 26/08/2019 - 03:07|
Chủ đề năm học 2018-2019: "Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục"
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
01/09/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
30/08/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
24/08/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
22/08/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực